EN

Sustav javne nabave RSS

Sukladno zakonskoj regulativi, Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Uredbi o objavama javne nabave NN 10/12, Agencija za elektroničke medije provodi postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj, koji su objavljeni u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Postupci javne nabave u tijeku

Usluga provođenja radionica-edukacija o proizodnji i objavljivanju audiovizualnih, radijskih programa i sadržaja koji su od javnog interesa

Usluga analize i nadzora televizijskih kanala 

 

Jednostavna nabava

Nabava računalne opreme

 

Sustav javne nabave

Plan nabave za 2019. godinu

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu

Sklopljeni ugovori u 2018.
Sklopljeni ugovori u 2017.
Sklopljeni ugovori u 2016.
Sklopljeni ugovori u 2015.

Sprječavanje sukoba interesa

© 2019 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas